פארק (פארק החולות) – ח500

שימושים – פארק חולות

שימושים ראשיים

 • שטחי גינון ונטיעות
 • שטחים ייחודיים לשימור ופיתוח צמחיה
 • אתרים היסטוריים לשימור (“דרך הבטחון”, מגדל המים ועוד)
 • דיונות חול טבעיות

שימושים משניים

 • מתקני משחק, שעשועים וירידים
 • ריהוט רחוב וגן ומצללות
 • מתקני ספורט ונופש
 • שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים

שימושים מיוחדים

 • מוקדי חינוך והדרכה, מועדונים קהילתיים, מבנים לתנועות נוער, מבנים לסדנאות, בתי אוכל, מנהלת הפארק
 • בתי שימוש ציבוריים
 • מקלטים ציבוריים
 • דרכי שירות, חירום ותחזוקה
 • חניות
 • מערכות תשתית (תיעול, ביוב, ניקוז, קווי חשמל וטלפון)
 • מתקנים הנדסיים
 • מחסנים ומבנים אחרים הדרושים במישרין לתפקוד הפארק

הוראות התוכנית

 • לפארק החולות תוכן תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לכל תחומי הפארק בשלמותו, כמפורט בסעיף 6.2 בתכנית זו.
 • תכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק החולות תכלול בין היתר בינוי ופיתוח בכל שטחי הפארק ובכלל זה הדרכים והשירותים הדרושים לכך.
 • פארק החולות יתוכנן בסכמה היקפית, כאשר התכליות המותרות ודרגות הפיתוח משתנות בהתאם לטבעות המרכיבות את הפארק:
  • טבעת חיץ ירוק בין המגורים לפארק האינטנסיבי – טבעת רציפה סמוך לדרכים הראשיות ולמגורים עם מוקדי פעילות -שכונתיים.
  • טבעת היקפית – תשמש כטיילת בעלת אופי עירוני המקיפה את הפארק בחלקו האינטנסיבי והפעיל.
  • טבעת פארק פעיל עם מוקדי פעילות רובעיים ושכונתיים.
  • טבעת מעבר ללב השמור – טבעת אקסטנסיבית ורציפה שהפיתוח בה יהיה תואם לפארק החולות הטבעי. – בין טבעת הפארק הפעיל לבין טבעת המעבר ללב השמור יתוכנן
  • שביל התפר – שביל המגדיר את גבול הפיתוח האינטנסיבי ותוחם את האזור הטבעי והאקסטנסיבי.
  • הלב השמור – דיונות חול טבעיות.
 • שטח “הלב השמור” לא יפחת מ- 400 דונם ושטחה של טבעת המעבר ללב השמור לא יפחת מ- 150 דונם.
 • סוג הקרקע והצמחיה בכל אחת מטבעות הפארק יותאם למעבר הדרגתי שבין הפארק הפעיל והאינטנסיבי לבין הלב השמור.
 • השימושים הראשיים המצוינים בסעיף 4.13.1 יהיו השימושים העיקריים בפארק החולות. השימושים המשניים המצוינים בסעיף הנ”ל יהיו בנוסף לשימושים העיקריים. השימושים המיוחדים המצוינים בסעיף הנ”ל יהיו מצומצמים בשטחם ולא יפגעו בשימושים הראשיים והמשניים שבסעיף האמור1 תמהיל הבנייה של השימושים המיוחדים ופריסתה של בנייה זו יהיה לטובת ציבור משתמשי הפארק ובבחינת שימוש נלווה בלבד.
 • בטבעות החיצוניות של הפארק תותר הקמת דרכים וחניות, כולל חניונים תת-קרקעיים ציבוריים, בתנאי שאינם פוגמים באיכות השטח הפתוח של הפארק על פי תכנית העיצוב האדריכלי והנופי שתוכן לכל תחומי הפארק בשלמותו. חניונים הגובלים באזור התעסוקה ישמשו הן את באי הפארק והן את הבאים לאזור התעסוקה. אסורה חניה בטבעות הפנימיות למעט חניה הכרחית לתפקוד “הלב השמור”.
 • יועדפו פתרונות חניה ציבורית ומתקני הנדסה ותשתית בתחום אזור התעסוקה כחניות רב-תכליתיות ומתקנים הנדסיים רב-תכליתיים.
 • פארק החולות יקושר אל קריית הספורט המטרופולינית באמצעות שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים.
 • תכניות מפורטות הכוללות שטחי פארק תכלולנה הוראות מפורטות לענין מזעור סכנת ציפורים לתעופה, בהתאם לקבוע בהוראות תמ”א 2/4 ובהתאם להנחיות רשות התעופה האזרחית.

הוראות בינוי ופיתוח

 • סך הבנייה בפארק (עיקרי ושירות) לא יעלה על 0.5% מהיקף הפארק.
 • הקמת מבנים תתאפשר בהיקף הפארק בלבד, בטבעות החיצוניות, והגישה אליהם תהיה מהדרכים ההיקפיות.
 • מתקנים הנדסיים מכל סוג שהוא יהיו תת-קרקעיים. בטבעות החיצוניות ניתן להקים מתקנים על קרקעיים באישור מהנדס העיר, ואלה ישולבו בתכנון הנופי של הפארק.
 • ביצוע תשתיות בפארק יהיה ככל הניתן תוך איחוד תשתיות ומניעת פיזורן ברחבי השטח הפתוח בפארק.
 • חול שיכרה במהלך עבודות הפיתוח ישמש, ככל הניתן, לחיפוי ושיקום באזור הלב השמור, החיץ ושטחים ציבוריים פתוחים באזורי הפיתוח האינטנסיבי.
 • אתר סילוק הפסולת (אס”פ) – אופן הטיפול באס”פ (מיון/ פינוי וכדומה) בתחום הפארק ייקבע לעת הכנת תכניות מפורטות ולאחר היוועצות במשרד להגנת הסביבה.
 • תנאים והתניות לפיתוח הפארק מפורטים בסעיף 6.7 בתכנית זו.

*הנתונים נלקחו מתקנון ח500 שנמצא באתר עיריית חולון

-> בחזרה לייעודי קרקע תכנית ח-500

מתעניין בפרויקט ח500 , דרום חולון?

לייעוץ באשר לרכישת קרקע בהליך שינוי ייעוד בתכנית ח500 - מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

גושים וחלקות בתכנית ח/500

בעל קרקע בתכנית ח500

קבל/י דו\"ח עסקאות אחרונות בתכנית ח/500 בגוש שבבעלותך - חינם!

לפרטים נוספים

מידע מקצועי ח/500