בלוג

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':ח/ 500

שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:חולון

 

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':ח/ 500

שם התכנית:דרום חולון

גרסת התכנית:

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ח/ 500

איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס מספר התכנית
שינוי ח/ 146/ א
שינוי ח/ 372
שינוי ח/ מק/ 400/ ה
שינוי ח/ מק/ 400/ ב
שינוי ח/ מק/ 2000/ 1
שינוי ח/ 71
שינוי ח/ 400
שינוי ח/ 385
שינוי ח/ 366
שינוי ח/ 329
שינוי ח/ 1/ 3
שינוי ח/ 276
שינוי ח/ 266
שינוי ח/ 163/ ב
שינוי ח/ 163
שינוי ח/ 142
שינוי ח/ 269
שינוי ח/ 1
שינוי ח/ מק/ 400/ ד
שינוי ח/ 370/ 3
שינוי ח/ 490
שינוי ח/ 400/ א
שינוי ח/ 370
שינוי ח/ 385/ ג
פירוט תמא/ 35
כפיפות ח/ 1/ 7
כפיפות ח/ 1/ 4
כפיפות ח/ 1/ 4/ א
כפיפות תמא/ 18/ 4
כפיפות תמא/ 4/ 2
כפיפות תמא/ 36/ ב
כפיפות תמא/ 36/ א
כפיפות תמא/ 32
כפיפות ח/ 167/ א
כפיפות תממ/ 5
כפיפות תמא/ 10/ ג/ 4
כפיפות תמא/ 34
כפיפות תמא/ 3
כפיפות תמא/ 23/ א/ 4
כפיפות ח/ 1/ 23
כפיפות תדמת/ 2001
כפיפות תמא/ 34/ ב/ 5
כפיפות תמא/ 34/ ב/ 4
כפיפות ח/ 1/ 8
כפיפות ח/ 1/ 10/ א
כפיפות ח/ 1/ 15
כפיפות תמא/ 36/ א/ 1
כפיפות ח/ 276/ א
כפיפות ח/ 237/ א/ בי/ 352
כפיפות תמא/ 10
כפיפות תמא/ 23/ א
כפיפות תמא/ 21

 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: חולון

גבולות התכנית:

בצפון – שד' ירושלים "ימית 2000", קרית שרת, רח' מפרץ שלמה ורח' משה דיין.

בדרום – גבול שטח השיפוט העירוני

במזרח – כביש מס' 4

במערב – גבול שטח השיפוט העירוני וכביש מס' 20

 

מרחב תכנון גובל: ראשון לציון, בת ים.

 

גושים וחלקות:

גוש: 6022 חלקי חלקות: 77, 86.

גוש: 6043 חלקות במלואן: 691 – 693, 698, 814 – 816, 845 – 860, 877 – 884, 904 – 957, 2010, 2023.

גוש: 6043 חלקי חלקות: 2012.

גוש: 6045 חלקות במלואן: 32 – 547.

גוש: 6048 חלקות במלואן: 174, 180 – 190, 192 – 221, 225 – 235, 240, 242 – 259, 269, 282 – 286, 288, 295 – 355, 396, 410 – 418, 424 – 459, 462 – 465, 467 – 468, 477, 485 – 487.

גוש: 6048 חלקי חלקות: 493.

גוש: 6050 חלקות במלואן: 1 – 211.

גוש: 6051 חלקות במלואן: 1 – 330.

גוש: 6052 חלקות במלואן: 1 – 50, 52 – 157, 179 – 184, 197 – 238, 242 – 243, 246 – 247, 250 – 251, 254 – 255, 260, 291 – 294.

גוש: 6052 חלקי חלקות: 158 – 159, 174 – 175, 177 – 178, 185 – 186, 188 – 189, 192, 239 – 241, 244 – 245, 248 – 249, 252 – 253, 256, 259, 261, 264 – 265, 268 – 269, 272 – 273, 276, 290.

גוש: 6053 חלקות במלואן: 1 – 290, 293 – 374, 376, 378.

גוש: 6053 חלקי חלקות: 291, 375, 377, 379.

גוש: 6734 חלקות במלואן: 1 – 369.

גוש: 6735 חלקות במלואן: 1 – 205, 207 – 218, 220, 222 – 223, 225 – 232, 245.

גוש: 6735 חלקי חלקות: 206, 219, 221, 224, 233 – 237, 244, 246.

גוש: 6737 חלקות במלואן: 7, 9 – 10, 12, 14, 16 – 22, 24 – 36, 43 – 46, 50 – 64, 71, 73 – 86, 93, 95 – 108, 117, 119, 121, 123 – 130, 146, 148 – 151, 154 – 227, 229 – 233, 383, 385, 387, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 428, 430, 432, 434, 436.

גוש: 6737 חלקי חלקות: 23, 120, 122, 140, 142, 144 – 145, 147, 153, 228, 381, 389.

גוש: 6738 חלקות במלואן: 1 – 250.

גוש: 6739 חלקות במלואן: 50 – 97, 99 – 100, 103 – 110, 112, 114, 116.

גוש: 6739 חלקי חלקות: 1 – 3, 98, 101 – 102, 111, 113, 115, 117 – 118, 120, 129 – 130, 152, 154, 156.

גוש: 6742 חלקות במלואן: 1 – 295.

גוש: 6743 חלקות במלואן: 1 – 303.

גוש: 6744 חלקות במלואן: 1 – 238.

גוש: 6745 חלקות במלואן: 1 – 231.

גוש: 6747 חלקות במלואן: 100, 163 – 167, 202 – 203, 205 – 218, 221.

גוש: 6747 חלקי חלקות: 222.

גוש: 6751 חלקות במלואן: 1 – 525.

גוש: 6752 חלקות במלואן: 1 – 348.

גוש: 6755 חלקות במלואן: 105 – 109, 118 – 124, 130 – 139, 142 – 148, 167 – 171, 177 – 182, 198 – 199, 205, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 252, 272, 274, 276, 350, 353, 355, 358, 361 – 363, 372, 374.

גוש: 6755 חלקי חלקות: 172, 173, 266, 290, 389 – 390.

גוש: 6757 חלקות במלואן: 1 – 8, 35 – 50, 53 – 66, 69 – 76, 79 – 86, 89 – 202, 204 – 205, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228 – 229.

גוש: 6757 חלקי חלקות: 68.

גוש: 6759 חלקי חלקות: 240, 291, 323.

גוש: 6760 חלקות במלואן: 229 – 230, 245.

גוש: 6760 חלקי חלקות: 244.

גוש: 6761 חלקות במלואן: 4, 7 – 15, 17 – 168, 170, 172.

גוש: 6761 חלקי חלקות: 16.

גוש: 6762 חלקות במלואן: 1 – 225.

גוש: 7124 חלקי חלקות: 242.

גוש: 7126 חלקי חלקות: 18, 207, 209.

גוש: 7127 חלקי חלקות: 156.

גוש: 7177 חלקות במלואן: 4, 7 – 10.

גוש: 7177 חלקי חלקות: 1 – 3, 5.

גוש: 7178 חלקות במלואן: 60.

גוש: 7181 חלקי חלקות: 6, 29.

גוש: 7182 חלקי חלקות: 34.

גוש: 7183 חלקי חלקות: 72.

גוש: 7301 חלקי חלקות: 8.

גוש: 7302 חלקות במלואן: 3.

 

קואורדינטה X: 179,500

קואורדינטה Y: 658,000

 

מטרת התכנית:

 1. פיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני והמטרופוליני הכולל תוך חיזוק בסיסה התכנוני-חברתי-כלכלי של העיר, ובכלל זה תכנון מתארי של אזורי מגורים, תעסוקה, מסחר ומשרדים, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וקרית ספורט מטרופולינית, פארק עירוני, מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים ועוד.
 2. התאמת יעודי ושימושי הקרקע לפריסת הבנייה, מיקומה וגובהה בהתאם להגבלות בניה הנובעות מתמ"א 2/4.
 3. מיקום והתאמת שימושי הקרקע המטרופוליניים לתמ"מ/5, ובפרט – קריית ספורט מטרופולינית ופארק עירוני.
 4. קביעת היקף מגורים ותעסוקה לסוגיה, להקצאה בתכניות מפורטות שיכללו איחוד וחלוקה.
 5. קביעת היקף מגורים נוסף על ההקצאה בחלוקה החדשה, כתוספת נפרדת של יח"ד לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים

ובפינוי פולשים ומחזיקים, הנדרש למימוש תכנית זו. הזכויות הנ"ל יוקצו אך ורק כנגד ובתנאי של טיפול במוקדים אלה.

 1. חיזוק הבסיס התכנוני-חברתי-כלכלי של העיר ע"י:

–  קביעת שטחי תעסוקה ברצף לתעסוקה קיימת, וניצול נגישות לכבישים ארציים ולתחנות הסעת המונים.

–   תוספת שטחי מסחר, משרדים ושרותים במע"ר ובשולי הפארק.

 1. פיתוח פארק עירוני ייחודי לעיר חולון בשטח של לפחות כ-1,100 דונם ומיקומו בעיקר בתחום הגבלות הבנייה הנובעות

מתמ"א 2/4. מתוך זה – שימור של כ- 470 דונם כדיונת חול טבעית שאיפיינה את שטח העיר בעבר, והפיכתה לפארק טבע

עירוני נגיש לציבור.

 1. קביעת אזורים לבנייני ציבור באופן שיאפשר מתן שירותים נדרשים לאוכלוסיה במגוון, בכמות ובפיזור התואמים את אוכלוסיית

היעד.

 1. תכנון דרכים ושמירה על הרצועה לתכנון של המערכת להסעה המונית לשירות הציבור.
 2. קביעת מתחם לשימור: "דרך הבטחון" והאתרים שלאורכה.

 

עיקרי הוראות התכנית:

 1. שינוי יעודים בתכניות תקפות – אזורי מגורים, שטח ציבורי פתוח, אחסנה, תעשיה, תעשייה עתירת ידע, שטח שיעודו טרם נקבע, בנייני ציבור, ספורט, שטח פרטי פתוח, דרכים, חניון אוטובוסים, חניון משאיות ומתקני תברואה, לייעודים הבאים – אזורי מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה, מסחר ותעסוקה, מתקנים הנדסיים, דרכים וכיו"ב.
 2. קביעת סך היקף הבנייה בתכנית כלהלן:
 • כ- 12,900 יח"ד להקצאה בחלוקה חדשה וכן כ- 930,000 מ"ר (שטח עיקרי) לתעסוקה לסוגיה, כולל מסחר ויעודים רב-תכליתיים.

כ-2,000 יח"ד מתוך היח"ד הנ"ל תהינה יח"ד קטנות, ששטחן עד 80 מ"ר כולל ממ"ד. ככל שלעת אישור התכניות המפורטות יהיו מנגנונים חוקיים שיאפשרו ייעודן של דירות אלה לאוכלוסיות זכאיות דיור, תותר הוספת הוראות בעניין זה במסגרת התכניות המפורטות.

זכויות הבנייה הנ"ל למגורים ו/או תעסוקה לסוגיה, יוקצו לכל בעלי הקרקע במסגרת תכניות מפורטות שיכללו "חלוקה חדשה".

 • בנוסף עד כ- 800 יח"ד לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים כפי האמור בסעיף 6.4 בתכנית זו.
 • בנוסף כ- 175,000 מ"ר (שטח עיקרי) לבנייני ציבור.

התפלגות היח"ד המפורטות לעיל (עד כ- 13,700 יח"ד) היא כדלקמן:

 • כ- 1,300 יח"ד בבנייה שאינה גבוהה.
 • כ- 12,400 יח"ד בבנייה גבוהה מתוכה כ- 3,800 יח"ד למגורים בבנייה גבוהה ביעודים מעורבים.
 1. קביעת הוראות לשלבי התכנון הבאים:

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות למתחמים אשר תכלולנה איחוד וחלוקה מחדש, לרבות איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת בעלים, עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

– תנאי לאישור התכנית המפורטת הראשונה מכוחה של תכנית זו, יהיה אישור הוועדה המחוזית לתכנית שתכלול חלוקה של שטח התכנית למתחמים לאיחוד וחלוקה, או אישורו של תשריט הכולל חלוקה כאמור כחלק ובד בבד עם התכנית המפורטת הראשונה.

– בהקצאת הזכויות במסגרת "החלוקה החדשה" יראו תכנית זו והתכניות המפורטות שיאושרו מכוחה כרצף תכניות אחד, באופן שהשווי היחסי של המקרקעין במצב הנכנס יחושב לפי המצב התכנוני ערב אישורה של תכנית זו, ובמצב היוצא לפי המצב התכנוני בעת אישור התכניות המפורטות.

– קביעת הוראות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לפארק החולות בשלמותו, כפי האמור בסעיף 6.2 בתכנית זו. תנאי למימוש 70% מזכויות הבניה בתכנית זו יהיה פיתוח מלא של פארק החולות.

 1. קביעת הוראות לפינוי שלושה מוקדים כמפורט מטה לשם יצירת קרקע פנויה, וקביעת תוספת זכויות בניה בהיקף שלא יעלה על 800 יח"ד לצורך עידוד בסיוע עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים , כפי האמור בסעיף 6.4 בתכנית זו:
 • פינוי הר הפסולת
 • פינוי בית המטבחיים
 • פינוי "שכונת מולדת"
 1. קביעת שטח חלופי לקריית ספורט מטרופולינית, במקום אצטדיון ומתקני הספורט הקיימים בקריית מיכה.
 2. קביעת הנחיות לשימור "דרך הבטחון" והאתרים ההיסטוריים הנלווים לה בהתאם לתכנית השימור העירונית.
 3. קביעת דרכי גישה חדשות ע"י יצירת חיבורים תנועתיים למערכת הדרכים העירונית והארצית ושמירת רצועה לתכנון מערכת להסעה המונית, בהתאם לתמ"א/23/א/4.

 

קביעת שימושים ותכליות לכל יעוד קרקע, קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושלבים והתניות לביצוע (לרבות בנושא הבטחת פינוי מטרדים והבטחות מימוש ביצוע פארק החולות), קביעת תנאים לתכנון ופיתוח תשתיות, קביעת הוראות והנחיות בנוגע לאיכות הסביבה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 08/07/2012 ובילקוט הפרסומים   6444, התשעב, עמוד  5207, בתאריך 11/07/2012

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 03-7632586. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה חולון, ויצמן 58 חולון  טלפון:03-5027222, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון  www.iplan.gov.il.

 

דניאלה פוסק

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז תל-אביב

25-( 590AD )  5050468

לצפייה בתכנית לחץ כאן

שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

השאר תגובה

כתבות נוספות